SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'mysql' (2)